Od marca Centrum PISOP w partnerstwie z Urzędem Gminy Krzemieniewo podjęło się realizacji projektu pn. Kapitalna zmiana.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności liderek i liderów lokalnych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Krzemieniewo, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Na cel główny projektu składają się następujące cele szczegółowe:
1. Zdiagnozowanie środowiska lokalnego gminy Krzemieniewo.
2. Wzmocnienie integracji społeczności lokalnej gminy Krzemieniewo.
3. Zdobycie wiedzy i umiejętności przez liderki i liderów lokalnych z zakresu działań liderskich, mobilizowania ludzi do działania, sposobach pracy środowiskowej metodą projektową na rzecz społeczności lokalnej.
Na działania projektowe składają się:
1. Spotkanie informacyjne
Celem spotkania jest promocja działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, omówienie korzyści współpracy osób i instytucji na rzecz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.
2. Szkolenie dla lokalnych liderek i liderów
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu działań liderskich oraz pracy metodą projektową przez przedstawicieli społeczności lokalnej gminy Krzemieniewo.
3. Spotkania animatorki z grupą liderów
Celem spotkania jest zdiagnozowanie środowiska lokalnego, analiza SWOT, przedstawienie zasad mobilizowania ludzi do wspólnych działań oraz zaplanowanie wspólnej inicjatywy dla lokalnej społeczności oraz grup wykluczonych społecznie.
4. Wydarzenie na terenie gminy
Celem wydarzenia jest integracja mieszkańców i promocja działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W organizację wydarzenia zaangażowani będą lokalne liderki
i liderzy. Szczegółowa tematyka wydarzenia zostanie wyłoniona na podstawie analizy potrzeb mieszkańców i zasobów gminy.
5. Promocja projektu
Przez cały okres realizacji projektu prowadzona będzie jego promocja obejmująca: przygotowanie materiałów promocyjnych, umieszczanie aktualnych informacji na stronach internetowych i w lokalnej prasie oraz wysyłanie ich w Serwisie Informacyjnym.