Od stycznia br. Gmina Krzemieniewo realizuje projekt pn. AKADEMIA LIDERÓW.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności liderek i liderów lokalnych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Krzemieniewo, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na cel główny projektu składają się następujące cele szczegółowe:
1. Zdiagnozowanie środowiska lokalnego gminy Krzemieniewo.
2. Wzmocnienie integracji społeczności lokalnej gminy Krzemieniewo.
3. Zdobycie wiedzy i umiejętności przez liderki i liderów lokalnych z zakresu działań liderskich, mobilizowania ludzi do działania, sposobach pracy środowiskowej metodą projektową na rzecz społeczności lokalnej.

Na działania projektowe składają się:

I. Spotkanie informacyjno-promocyjne

Celem spotkania jest promocja działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, omówienie korzyści współpracy osób i instytucji na rzecz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

II. Szkolenie dla lokalnych liderek i liderów
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu działań liderskich oraz pracy metodą projektową przez przedstawicieli społeczności lokalnej gminy Krzemieniewo.

III. Spotkania animatorki z grupą liderów
Celem spotkania jest zdiagnozowanie środowiska lokalnego, analiza SWOT, przedstawienie zasad mobilizowania ludzi do wspólnych działań.

IV. Opracowanie i wydanie folderu
Celem folderu jest przedstawienie i promocja zasobów lokalnych Gminy Krzemieniewo.

V. Promocja projektu
Przez cały okres realizacji projektu prowadzona będzie jego promocja obejmująca: przygotowanie materiałów promocyjnych, umieszczanie aktualnych informacji na stronach
internetowych i w lokalnej prasie.

Koordynatorką projektu jest Katarzyna Spychaj