Kolejnym etapem projektu „AKADEMIA LIDERÓW” był wyjazd na dwudniowe szkolenie. 15-osobowa grupa lokalnych liderów i liderek pojechała 16 marca br. do Żerkowa, aby nabyć umiejętności z zakresu działań liderskich oraz nauczyć się pracy metodą projektową.  

Podczas szkolenia liderzy/ki odpowiedzieli sobie na pytanie co to jest środowisko lokalne i co sprawia, ze czują się częścią społeczności lokalnej, określili czynniki sprzyjające i czynniki negatywnie wpływające na społeczność lokalną.
Ważnym zadaniem dla liderów/ek pracujących w grupach było opracowanie mapy zasobów gminy. Liderzy/ki uświadomili sobie, że na terenie gminy Krzemieniewo jest wiele niewykorzystanych zasobów.
Kolejnym ważnym elementem szkolenia była analiza SWOT gminy Krzemieniewo. Analizując infrastrukturę i zasoby techniczne gminy, kanały komunikacji, instytucje i grup działające na terenie gminy oraz liderów wyłoniono wiele silnych stron gminy min:
- wiele kanałów komunikacji (gazety, strona internetowa gminy, słupy lub tablice ogłoszeniowe w każdej miejscowości, kurenda, zebrania wiejskie)
- dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa (sala gimnastyczne, boiska sportowe, w tym 2 ORLIKI, ścieżki rowerowe)
- grupa ludzi i instytucje, które działają na rzecz mieszkańców
Niestety uczestnicy szkolenia wskazali kilka słabych stron gminy min:
- zanieczyszczone rowy
- brak kanalizacji
- zdewastowane parki i zaniedbane pałace
- niska aktywność mieszkańców oraz brak zaangażowania mieszkańców w działania
Podczas pierwszego dnia szkolenia omówione zostały cechy, zadania oraz rola lidera i animatora społecznego. Trenerka wskazała na różnice miedzy liderem a animatorem.  
 
W drugim dniu szkolenia uczestnicy szkolenia tworzyli projekty społeczne, omówione zostały także źródła dofinansowania projektu oraz elementy projektu.

Szkolenie prowadziła doświadczona trenerka, Ewa Gałka z Centrum PISOP.

Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu był bezpłatny.