Odpowiadając na ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Gmina Krzemieniewo złożyła wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie Krzemieniewo ".
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie indywidualizacji procesu nauczania 230 dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Krzemieniewo w okresie 10 miesięcy.
Działania przewidziane w projekcie obejmują:
1. Zajęcia dodatkowe w szkołach z terenu gminy Krzemieniewo:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie
2. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w Pawłowicach i filii w Oporówku
3. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w Garzynie
4. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w Drobninie
5. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w Nowym Belęcinie

Przyznana kwota dofinansowania: 132 000,00 zł