Przewodniczący  serdecznie powitał wszystkich zebranych, radnych, sołtysów i zaproszonych gości.

Następnie zaproponował  porządek obrad, który radni przyjęli bez uwag.

Wójt pan Andrzej Pietrula złożył radnym sprawozdanie z działalności w  okresie międzysesyjnym tj. od 28 listopada br.

Skarbnik Gminy pani Dorota Andrzejewska zaproponowała następujące projekty uchwał:  

- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo na 2016 r, oraz dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2024

- w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe.

Ponadto pani Skarbnik zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2024 oraz najważniejszą uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Krzemieniewo na 2017 rok.

Zastępca Wójta pan Radosław Sobecki  przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo po korekcie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego.

Zastępca Wójta przedstawił również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Nowym Belęcinie.

Pan Wójt zaproponował przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wielu do lat 5 w prowadzonych przez gminę przedszkolach.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Marek Garbacz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

Wszystkie uchwały zostały przegłosowane jednogłośnie i przyjęte do realizacji.

W wolnych głosach i wnioskach radni i sołtysi zgłaszali bieżące sprawy, na które odpowiadał Wójt i Zastępca Wójta.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady i Wójt złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczne.

B.S.

 Galeria zdjęć: