Przewodniczący  serdecznie powitał wszystkich zebranych, radnych, sołtysów i zaproszonych gości.

Następnie zaproponował  porządek obrad, który radni przyjęli bez uwag.

Wójt pan Andrzej Pietrula złożył radnym sprawozdanie z działalności w  okresie międzysesyjnym tj. od 19 grudnia 2016 r. 

        Następnie Skarbnik Gminy pani Dorota Andrzejewska zaproponowała następujące   projekty uchwał:  

- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo na 2017 r. Zmiany w budżecie polegały na wprowadzeniu środków z nadwyżki budżetowej 2016 r. oraz jej rozdysponowanie.  Dokonano również zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2024.

- w sprawie zmian w uchwale o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego,

- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, uchwałę zmieniono w związku z wyborem nowych Sołtysów.

Wójt pan Andrzej Pietrula przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego Gminy Rydzyna z zakresu edukacji publicznej. Zamiarem tej uchwały jest przejęcie dzieci z Robczyska do Szkoły Podstawowej w Pawłowicach.

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zastępca Wójta pan Radosław Sobecki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego pod staw na okres powyżej 3 lat w miejscowości Mierzejewo.

Zaproponował również projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzemieniewo.

Następnie pani Longina Szulc Sekretarz Gminy , poinformował, że do gminy wpłynął wniosek o rezygnacji z funkcji Sołtysa w Krzemieniewie, w związku z powyższym należy podjąć uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Krzemieniewo.

Wszystkie uchwały zostały przegłosowane jednogłośnie i przyjęte do realizacji.

            W wolnych głosach i wnioskach radni i sołtysi zgłaszali bieżące sprawy, na które odpowiadał Wójt i Zastępca Wójta.

Na zakończenie obrad Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za aktywny udział w Sesji Rady Gminy i obrady zamknął o godz., 16:30.

 

B.S.Galeria zdjęć: