23 października 2017 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Krzemieniewo. Wzięło w niej udział  13 radnych, wójt i zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy oraz sołtysi , a także zaproszeni goście: radni Rady Powiatu, dyrektorzy szkół i dyrektor GCK.

Po otwarciu obrad przez przewodniczącego Rady Gminy Piotra Sikorskiego minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego sołtysa wsi Mierzejewo - Andrzeja Chudzińskiego.

W dalszej części posiedzenia ,w swoim sprawozdaniu, wójt Andrzej Pietrula, szczegółowo poinformował zebranych o działalności urzędu, skutkach ostatniej nawałnicy, postępach w realizacji inwestycji oraz wydarzeniach gminnych między sesjami.

Na minionej sesji radni podjęli 18 uchwał , z których część dotyczyła  ustalenia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2018 r.

oraz zwolnień z tych podatków, a część dotyczyła zmian w uchwale o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego, w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2017-2024.  

Radni zdecydowali też o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

w Poznaniu na realizowaną  budowę  mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Przez podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa i rady sołeckiej wsi Mierzejewo rada wyznaczyła też termin i zasady zwołania wiejskiego zebrania wyborczego na 15 listopada br.

Podczas obrad sesji została przedstawiona zebranym informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Krzemieniewo w roku szkolnym 2016/2017.

W związku z przeprowadzoną reformą szkolnictwa  zostały również podjęte ważne uchwały stwierdzające przekształcenie zespołów szkół w ośmioletnie publiczne szkoły podstawowe, a także uchwała  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo.

Ponadto radni  jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem Programu współpracy gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 , za udzieleniem dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy oraz za przyznaniem pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości będącej własnością gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria zdjęć: