W dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 14,30  w sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie odbyła się  XXVII Sesja Rady Gminy, którą prowadził Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Sikorski.

Przewodniczący  serdecznie powitał wszystkich zebranych, radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Poinformował, że zgodnie z listą obecności, w sesji bierze udział 13 radnych co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Następnie zaproponował  porządek obrad, który radni przyjęli bez uwag.

 

Wójt Andrzej Pietrula złożył radnym informację z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 23 października 2017 r. 

W informacji zwrócił szczególną uwagę na realizację  prac związanych z budową oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Drobnin, Garzyn i Krzemieniewo. Poinformował również o realizacji prac przy odtworzeniu ścieżki pieszo-rowerowej między Drobninem i Garzynem, o instalacji urządzeń do siłowni zewnętrznych w miejscowościach Pawłowice i Oporowo, o zakończonych pracach remontowych w remizach strażackich w Pawłowicach i Krzemieniewie.

Ponadto poinformował o przedterminowych wyborach Sołtysa i do Rady Sołeckiej we wsi Mierzejewo oraz o obchodach Święta 11 listopada.

 

        Skarbnik Gminy Dorota Andrzejewska zaproponowała  projekty uchwał:  

- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo na 2017 r. , oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2024.

         Sekretarz Gminy Longina Szulc zaproponowała następujące projekty uchwał :

      - w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów gminy Krzemieniewo,

      - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Krzemieniewo na 2018 r.

       Zastępca Wójta Radosław Sobecki przedstawił projekty uchwał :

        - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

- w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości..

Wszystkie uchwały zostały przegłosowane jednomyślnie i przyjęte do realizacji.

            W wolnych głosach i wnioskach radni i sołtysi zgłaszali bieżące sprawy, na które odpowiadał Wójt i Zastępca Wójta.

Na zakończenie obrad Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za aktywny udział w Sesji Rady Gminy i obrady zamknął o godz, 16,00.

B.S.

 Galeria zdjęć: