Informacja o XXVIII Sesji Rady Gminy Krzemieniewo

 

W dniu 18 grudnia  2017 r. o godz. 14,30  w sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie odbyła się  XXVIII Sesja Rady Gminy, którą prowadził Przewodniczący Rady pan Piotr Sikorski.

Przewodniczący  serdecznie powitał wszystkich zebranych, radnych, sołtysów i zaproszonych gości.

Następnie zaproponował  porządek obrad, który radni przyjęli bez uwag.

Wójt pan Andrzej Pietrula złożył radnym sprawozdanie z działalności w  okresie międzysesyjnym tj. od 20 listopada br.

Skarbnik Gminy pani Dorota Andrzejewska zaproponowała następujące projekty uchwał:  

                      - w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo na 2017 r, oraz dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2024.

Sekretarz Gminy pani Longina Szulc przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe.

Następnie pani Skarbnik zaproponowała podjęcie najważniejszych uchwał :

- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024

- w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Krzemieniewo na 2018 rok.

Projekty wymienionych wyżej uchwał zostały przegłosowane jednomyślnie przez radnych .

Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi dobrze przygotowanego budżetu na przyszły rok i życzył, aby realizacja przebiegała zgodnie z planem.

W dalszym ciągu obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Marek Garbacz przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji na 2018 r..

Następnie Zastępca Wójta pan Radosław Sobecki  przedstawił dwa projekty uchwał :

-  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, położonej w obrębie wsi Krzemieniewo,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Nowy Belęcin, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.

Wszystkie projekty uchwał zostały przegłosowane jednomyślnie i zostaną przyjęte do realizacji.

W wolnych głosach i wnioskach radni i sołtysi zgłaszali bieżące sprawy, na które odpowiadał Wójt i Zastępca Wójta.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady i Wójt złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczne.

B.S.Galeria zdjęć: