26 lutego 2018 r. odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Krzemieniewo. Wzięło w niej udział  14 radnych, wójt i zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy oraz sołtysi , a także zaproszeni goście: radni Rady Powiatu , dyrektor GCK oraz delegacja mieszkańców wsi Kociugi.

Po otwarciu obrad przez przewodniczącego Rady Gminy Piotra Sikorskiego, w związku z przejściem na emeryturę pani Anny Weber Dyrektor GCK w Krzemieniewie, uroczyście złożył  jej podziękowanie za długoletnią pracę na rzecz kultury w gminie Krzemieniewo.

W dalszej części posiedzenia ,w swoim sprawozdaniu, wójt Andrzej Pietrula, szczegółowo poinformował zebranych o działalności urzędu, postępach w realizacji inwestycji oraz wydarzeniach gminnych między sesjami.

Powiadomił o powierzeniu obowiązków dyrektora GCK w Krzemieniewie pani Monice Glapiak, oraz o pożarze w domu kultury w Garzynie, gdzie  koszt remontu wyniesie  ok. 50 tys. zł.  Poinformował również, o spotkaniu z przewodniczącymi komisji Rady Gminy w związku ze zmianami w kodeksie wyborczym, spotkaniu z urbanistą w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, oraz o spotkaniu  Wójtów i Burmistrzów w Starostwie Powiatowym w Lesznie w sprawie ufundowania wspólnie ze Starostą Leszczyńskim tzw. „Becikowego”, dla dzieci urodzonych od 01. stycznia 2018 r.

Na minionej sesji radni podjęli 8 uchwał ,  które dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w 2018 r., zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2018-2024, zmian w uchwale dot. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu, zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

W związku ze zmianą przepisów kodeksu wyborczego radni podjęli uchwałę w sprawie podziału gminy Krzemieniewo na okręgi wyborcze.

Ponadto radni  jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie gminy Krzemieniewo. 

Delegacja mieszkańców wsi Kociugi zgłosiła problem dowozu dzieci do Publicznej Szkoły w Pawłowicach.