Z a r z ą d z e n i e Nr 0050/5/2018

Wójta Gminy Krzemieniewo

z dnia 12 marca 2018r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych  do  sprzedaży.

 

          Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

 

                                                  Zarządzam co następuje:

 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie wsi Karchowo

Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Krzemieniewo i przeznaczone są do sprzedaży.

 

§  2. Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykaz o którym mowa w  § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Krzemieniewo  na okres 21 dni, a ponadto  informację o jego wywieszeniu podaje się na tablicy ogłoszeń w poszczególnych wsiach, na stronie internetowej monitorurzedowy.pl oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Krzemieniewo. 

 

            §  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                               (-) Wójt Gminy Krzemieniewo

                                                                                                      mgr Andrzej Pietrula

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki: