Z a r z ą d z e n i e Nr 0050/6/2018

Wójta Gminy Krzemieniewo

z dnia  12 marca 2018 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo przeznaczonych do sprzedaży  na rzecz użytkownika wieczystego.

 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1876), art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami).

 

                                                  Zarządzam co następuje:

 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo. Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Krzemieniewo i przeznaczone są do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.

 

§  2. Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykaz o którym mowa w  § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń              w Urzędzie Gminy Krzemieniewo  na okres 21 dni, a ponadto  informację o jego wywieszeniu podaje się na tablicy ogłoszeń w poszczególnych wsiach, na stronie internetowej monitorurzedowy.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzemieniewo 

 

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                               (-) Wójt Gminy Krzemieniewo

                                                                                                      mgr Andrzej Pietrula

 Załączniki: