PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

ZAWIADAMIA,

  że XXX Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. ( poniedziałek)

godz. 14:30  w  Sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja  na temat działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Pytania, wnioski, interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie podziału Gminy Krzemieniewo na obwody głosowania. (druk 219  ).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.( druk nr 220).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego pod staw na okres powyżej 3 lat . ( druk nr 221).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2018 r. ( druk nr 222).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2024 . ( druk nr 223 ).
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzemieniewo z Organizacjami Pozarządowymi w 2017.
 11. Odpowiedzi na pytania, wnioski i interpelacje.
 12. Wolne głosy, komunikaty.
 13. Zakończenie sesji.

 

Podstawa Prawna do uzyskania zwolnienia z miejsca pracy. Art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017  r. poz. 1875)

 

                                                     

                                                                                                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Krzemieniewo

                                                                                                                                                                                                           /-/ Piotr Sikorski