26 marca 2018 r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy Krzemieniewo. Wzięło w niej udział  14 radnych, wójt i zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy oraz sołtysi , a także zaproszeni goście: radni Rady Powiatu , dyrektor GCK i delegacja mieszkańców wsi Kociugi.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Gminy Piotr Sikorski.

Przewodniczący serdecznie wszystkich powitał, a następnie przedstawił porządek obrad i protokół z ostatniej sesji, które zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych.

W dalszej części posiedzenia, w swoim sprawozdaniu, wójt Andrzej Pietrula, szczegółowo poinformował zebranych o działalności urzędu, postępach w realizacji inwestycji oraz wydarzeniach gminnych między sesjami.

Na minionej sesji radni podjęli 5 uchwał , dotyczyły one, zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024, podziału gminy Krzemieniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji, wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego pod staw w miejscowości Nowy Belęcin na okres powyżej 3 lat. Ponadto radni  jednogłośnie zagłosowali udzieleniem dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy ,

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostało złożone sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi.

Delegacja mieszkańców wsi Kociugi złożyła oświadczenie w sprawie odpowiedzi na ich wniosek dotyczący dowozu dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach.

 Galeria zdjęć: