Wójt Gminy Krzemieniewo, informuje mieszkańców zamieszkałych w miejscowości: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo, o obowiązku podłączenia do kanalizacji sanitarnej nieruchomości znajdującej się w zasięgu  sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez studzienkę przyłączeniową.

 

O zamiarze podłączenia należy powiadomić gminę Krzemieniewo na druku, który należy pobrać w gminie, lub na stronie internetowej gminy.

 

 Złożony w biurze podawczym gminy Krzemieniewo wypełniony druk, będzie jednocześnie wnioskiem o zawarcie umowy na odbiór ścieków, poprzez zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej.

 

 

Warunki jakie powinna spełniać wewnętrzna instalacja kanalizacyjna:

 

1. Połączenie instalacji wewnętrznej z siecią za pomocą rur PCV160 ze spadkiem w kierunku sieci min 1%

2. Połączenia muszą być szczelne, aby zapobiec infiltracji wody opadowej i wód gruntowych

3. Zakaz podłączenia do sieci kanalizacyjnej wód opadowych (rynny i rury spustowe oraz studzienki terenów utwardzonych)

4. Instalacja wewnętrzna powinna posiadać odpowietrzenie

5. W razie konieczności na instalacji powinien być zamontowany zawór zwrotny

6. Przed zasypaniem wykopu i utwardzeniu terenu po pracach ziemnych należy powiadomić telefonicznie Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. pod nr 607 393 907 w celu uzgodnienia terminu odbioru instalacji.

 

Po powiadomieniu nastąpi odbiór zgłoszonych instalacji przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. oraz dopełnienie spraw formalnych.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 

pod nr telefonu 065 540 13 04 lub kom. 603 502 766 P. Franciszek Bryjak Załączniki: