PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

ZAWIADAMIA,

  że XXXI Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 14 maja 2018 r. ( poniedziałek)

godz. 14:30  w  Sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie

 

Proponowany porządek obrad :

 

1.      Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Informacja  na temat działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.      Pytania, wnioski, interpelacje radnych.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzemieniewo na rok 2018 ( druk nr 224 ).

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Karchowo stanowiącą własność gminy Krzemieniewo. ( druk nr 225).

7.      Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym i  budynkiem wagowym będącym w użytkowaniu wieczystym w miejscowości Krzemieniewo. ( druk nr 226).

8.      Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym będącym w użytkowaniu wieczystym w miejscowości Krzemieniewo. (druk nr 227)

 

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2018 r. ( druk nr 228).

 

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2024 . ( druk nr 229 ).

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt    w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych. (druk nr 230)

 

12   Odpowiedzi na pytania, wnioski i interpelacje.

13.     Wolne głosy, komunikaty.

14.     Zakończenie sesji.

                                                      

                                                              Przewodniczący

                                                           Rady Gminy Krzemieniewo

                                                       /-/ Piotr Sikorski