14 maja 2018 r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Krzemieniewo. Wzięło w niej udział  14 radnych, wójt i zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy oraz sołtysi gminy Krzemieniewo.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Gminy Piotr Sikorski.

Przewodniczący serdecznie wszystkich powitał, a następnie przedstawił porządek obrad i protokół z ostatniej sesji, które zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych.

W dalszej części posiedzenia, w swoim sprawozdaniu, wójt Andrzej Pietrula, szczegółowo poinformował zebranych o działalności urzędu, postępach w realizacji inwestycji, a szczególnie inwestycji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz wydarzeniach gminnych między sesjami.

Na minionej sesji radni podjęli 7 uchwał , dotyczyły one, zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024, wykazu kąpielisk na terenie gminy Krzemieniewo, wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych.

 Galeria zdjęć: