PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

ZAWIADAMIA,

 

  że XXXII Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. ( wtorek )

godz. 14:30  w  Sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

1.     Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.     Informacja  na temat działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.     Pytania, wnioski, interpelacje radnych.

5.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

- przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 przez Wójta Gminy,

- odczytanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017,

- dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. ( druk nr 231).

6.     Udzielenie absolutorium.

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,

- odczytanie opinii RIO o wniosku  Komisji Rewizyjnej,

- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 2017 r.  ( druk nr 236).

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2018 r. ( druk nr 237).

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2024 . ( druk nr 238 ).

9.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy  Krzemieniewo . (druk nr 239).

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg,  których zarządcą jest gmina Krzemieniewo.( druk nr 240)

 

11.   Odpowiedzi na pytania, wnioski i interpelacje.

12.     Wolne głosy, komunikaty.

13.     Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

                                                     

                                                              Przewodniczący

                                                           Rady Gminy Krzemieniewo

                                                       /-/ Piotr Sikorski