12 czerwca 2018 r. odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Krzemieniewo. Wzięło w niej udział  14 radnych, wójt i zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy oraz sołtysi , a także zaproszeni goście: radni Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Gminy Piotr Sikorski.

Przewodniczący serdecznie wszystkich powitał, a następnie przedstawił porządek obrad i protokół z ostatniej sesji, które zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych.

W dalszej części posiedzenia, w swoim sprawozdaniu, wójt Andrzej Pietrula, szczegółowo poinformował zebranych o działalności urzędu, postępach w realizacji inwestycji oraz wydarzeniach gminnych między sesjami.

Na minionej sesji radni podjęli uchwały, które dotyczyły  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Radni  bardzo wysoko ocenili wykonanie budżetu za 2017 , dowodem tego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Ponadto radni podjęli  również uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krzemieniewo, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzemieniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  na Skargę Prokuratora Rejonowego w Gostyniu, wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego dotyczącej podziału Powiatu Leszczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 Galeria zdjęć: