PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

zawiadamia,

  że XXXIII Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. ( poniedziałek )

godz. 14:30  w  Sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie

 

Proponowany porządek obrad :

1.      Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.

2.      Przyjęcie projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Informacja  na temat działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.      Pytania, wnioski, interpelacje radnych.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.  ( druk nr 240).

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w m. Mierzejewo stanowiących własność Gminy Krzemieniewo. ( druk nr. 241)

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. ( druk nr 242)

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. (druk nr 243)

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2018 r. ( druk nr 244).

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2024 . ( druk nr 245 ).

11.   Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krzemieniewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ( druk nr 246).

12.  Podjęcie uchwały w sprawie  powołania doraźnej Komisji Statutowej. ( druk nr 247).

13.  Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych.( druk nr 248).

15.   Odpowiedzi na pytania, wnioski i interpelacje.

16.     Wolne głosy, komunikaty.

17.     Zakończenie sesji.                                              

                                                              Przewodniczący

                                                           Rady Gminy Krzemieniewo

                                                       /-/ Piotr Sikorski