Informacja o XXXIII Sesji Rady Gminy Krzemieniewo

27 sierpnia 2018 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Krzemieniewo. Wzięło w niej udział  14 radnych, wójt i zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy oraz sołtysi , a także zaproszeni goście: radni Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Gminy Piotr Sikorski.

Przewodniczący serdecznie wszystkich powitał, a następnie przedstawił porządek obrad i protokół z ostatniej sesji, które zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych.

W dalszej części posiedzenia, w swoim sprawozdaniu, wójt Andrzej Pietrula, szczegółowo poinformował zebranych o działalności urzędu, postępach w realizacji inwestycji oraz wydarzeniach gminnych między sesjami, tj. od 12 czerwca 2018.

Na minionej sesji radni podjęli uchwały, które dotyczyły  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości w miejscowości Garzyn, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w miejscowości Pawłowice, oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości na rzecz sołtysów.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024, utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krzemieniewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic, oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Siedzibą dodatkowego obwodu będzie budynek Centrum Rehabilitacji w Górznie.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, która zajmować się będzie przygotowaniem i opracowaniem projektu nowego Statutu Gminy Krzemieniewo.

W wolnych głosach i wnioskach radni, sołtysi i zaproszeni goście zgłaszali bieżące sprawy tj. naprawy dróg i chodników, oświetlenia ulicznego, itp.

Wójt zaprosił wszystkich chętnych na VIII Rajd Rowerowy im. Zdzisława Adamczaka, który odbędzie się w  dniu 01 września br.

Krzemieniewo, dnia 28 sierpnia 2018 r.