21 września 2018 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Krzemieniewo. Wzięło w niej udział  12 radnych, wójt i zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy oraz sołtysi ,

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Gminy Piotr Sikorski.

Przewodniczący serdecznie wszystkich powitał, a następnie przedstawił porządek obrad i protokół z ostatniej sesji, które zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych.

W dalszej części posiedzenia, w swoim sprawozdaniu, wójt Andrzej Pietrula, szczegółowo poinformował zebranych o działalności urzędu, postępach w realizacji inwestycji oraz wydarzeniach gminnych między sesjami, tj. od 27 sierpnia 2018.

Na minionej sesji radni podjęli uchwały, które dotyczyły  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Mierzejewo, zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

Uchwalono nowy Statut Gminy, który będzie obowiązywał od nowej kadencji rady gminy.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024, w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, oraz zwolnień z podatku od środków transportowych.

W wolnych głosach i wnioskach radni i sołtysi zgłaszali bieżące sprawy, na które odpowiadał Wójt

Krzemieniewo, dnia 21 września  2018 r.

 

 Galeria zdjęć: