15 października 2018 r. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Krzemieniewo. Wzięło w niej udział  14 radnych, wójt i zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy oraz sołtysi ,

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Gminy Piotr Sikorski.

Przewodniczący serdecznie wszystkich powitał, a następnie przedstawił porządek obrad i protokół z ostatniej sesji, które zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych.

W dalszej części posiedzenia, w swoim sprawozdaniu, wójt Andrzej Pietrula, szczegółowo poinformował zebranych o działalności urzędu, postępach w realizacji inwestycji oraz wydarzeniach gminnych między sesjami, tj. od 21 września 2018.

Na minionej sesji radni podjęli uchwały, które dotyczyły  zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024,

Przedstawiono informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Krzemieniewo w roku szkolnym 2017/2018.

Ponadto Rada Gminy Krzemieniewo pozytywnie ustosunkowała się do wprowadzenia zmiany w Statucie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, polegającej na wprowadzeniu punktu powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i petycji oraz innych komisji Zgromadzenia.

W związku z kończącą się VII kadencją Rady Gminy, Przewodniczący Rady Piotr Sikorski złożył sprawozdanie z działalności Rady Gminy w latach 2014 do 2018.

Podziękował Wójtowi oraz wszystkim radnym za pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i życzył dalszych sukcesów w życiu społecznym, zawodowym i osobistym.

 

Krzemieniewo, dnia 21 września  2018 r.