PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

zawiadamia,

  że II Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. ( piątek)

godz. 13:00  w  Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

                 

  1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
  2. Przyjęcie projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Pytania, wnioski, interpelacje radnych.
  4. Ukształtowanie się stałych Komisji Rady :

-  Komisja rewizyjna, ( druk nr 4)

-  Komisja Skarg , Wniosków i Petycji, ( druk nr 5)

- Komisja Ochrony Środowiska, Rozwoju i Gospodarki, ( druk nr 6)

- Komisja Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej ( druk nr 7)

  1. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. ( druk nr 8)
  2. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. ( druk nr 9)
  3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na wniosek  jej przewodniczącego. (druk nr 10)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2018 r. ( druk nr 11).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2024 . ( druk nr 12 ).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019. ( druk nr 13)

12.   Odpowiedzi na pytania, wnioski i interpelacje.

14.     Wolne głosy, komunikaty.

15.     Zakończenie sesji.

 

                                                          

                                                         Przewodniczący

                                                           Rady Gminy Krzemieniewo

                                                       /-/ inż. Mirosław Krysztofiak