PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

zawiadamia,

  że III Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 17 grudnia  2018 r. ( poniedziałek)

godz. 14:30  w  Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
 2. Przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4.  Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe. ( druk nr 14)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Krzemieniewo w zakresie dożywiania w sytuacjach szczególnych” na lata 2019-2023. (druk nr 15)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. ( druk nr 16).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. ( druk nr 17)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2018 r. ( druk nr 18).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2024 . ( druk nr 19 ).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024. ( druk nr 20)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2019. ( druk nr 21)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzemieniewo na rok 2019. ( druk nr 22).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym,  będącej w użytkowaniu wieczystym  na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Górzno. (druk nr 23)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Pawłowice w 2019 r. (druk nr 24)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu  gospodarowania  zasobem mieszkaniowym gminy Krzemieniewo w latach 2019-2013. ( druk nr 25)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat ponoszonych przez przewoźników w zakresie oczyszczania nieczystości  ciekłych w oczyszczalni w Luboni.( druk nr 26)

 

18.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19.     Wolne głosy, komunikaty.

20.     Zakończenie sesji.

                                                               

                                                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                                                         Rady Gminy Krzemieniewo

                                                                                                                                                       /-/ inż. Mirosław Krysztofiak