PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

zawiadamia,

  że III Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 17 grudnia  2018 r. ( poniedziałek)

godz. 14:30  w  Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

                 

 1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
 2. Przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4.  Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe. ( druk nr 14)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Krzemieniewo w zakresie dożywiania w sytuacjach szczególnych” na lata 2019-2023. (druk nr 15)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. ( druk nr 16)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2018 r.(druk nr 17).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2024 . ( druk nr 18 ).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024. ( druk nr 19)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2019. ( druk nr 20)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzemieniewo na rok 2019. ( druk nr 21).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym,  będącej w użytkowaniu wieczystym  na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Górzno. (druk nr 22)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Pawłowice w 2019 r. (druk nr 23)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu  gospodarowania  zasobem mieszkaniowym gminy Krzemieniewo w latach 2019-2013. ( druk nr 24)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla przewoźników na terenie Gminy Krzemieniewo.

17.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.     Wolne głosy, komunikaty.

19.     Zakończenie sesji.

 

                                                         

                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                                                                                                       Rady Gminy Krzemieniewo

                                                                                                                                                                                                      /-/ inż. Mirosław Krysztofiak