WAŻNY KOMUNIKAT

Wójt Gminy Krzemieniewo przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. upływa termin do:

1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie pok. 23(I Piętro)

2.  Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedmiotowej wpłaty należy dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy
w Krzemieniewie ( pok.30) ,  (do dnia 31 stycznia 2019r. do godz. 12.00)- przelewem na konto Urzędu Gminy: Alior Bank 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577

Naliczenia opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie pok. 23 ( I piętro).

 

Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2019r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.). 
  2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2019r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 065 5 369-253

 Załączniki: