PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

zawiadamia,

  że IV Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 28 stycznia  2019 r. ( poniedziałek)

godz. 14:30  w  Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
 2. Przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4.  Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Krzemieniewo. ( druk nr 28)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich (druk nr 29)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ( druk nr 30).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ( druk nr 31)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2018 r. ( druk nr 32).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2024 . ( druk nr 33 ).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2019. ( druk nr 34)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Krzemieniewo w Stowarzyszeniu Organizacja Turystyczna Leszno-Region. ( druk nr 35)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. ( druk nr 36)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat. (druk nr 37)

15.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.     Wolne głosy, komunikaty.

17.     Zakończenie sesji.                

 

                                                         

                                                         Przewodniczący

                                                           Rady Gminy Krzemieniewo

                                                       /-/ inż. Mirosław Krysztofiak