PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

 

zawiadamia,

 

  że V Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 25 lutego  2019 r. ( poniedziałek)

godz. 14:30  w  Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
  2. Przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji
  3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
  4.  Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie ( druk nr 38 )
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzemieniewo na lata 2019 – 2021 ( druk nr 39)
  7.   Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla  Powiatu  Leszczyńskiego w roku 2019. (   druk nr 40).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2019 r. ( druk nr 41).
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024 . ( druk nr 42 ).

10.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz    zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzemieniewo. (druk nr 43)

11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.     Wolne głosy, komunikaty.

13.     Zakończenie sesji.

 

                                                         

                                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                                                      Rady Gminy Krzemieniewo

                                                                                                                                                    /-/ inż. Mirosław Krysztofiak