ZAWIADAMIAM,
że XXIX Sesja Rady Gminy Krzemieniewo
odbędzie się w dniu 05 czerwca 2013 r. (środa) godz. 13,00
w Sali Urzędu Gminy Krzemieniewo.

Przedmiotem obrad Sesji będzie :

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Pytania, wnioski, interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie. ( druk 156)

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. ( druk 157)
- Sprawozdanie z wykonania budżetu – ( debata)
- Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
- Sprawozdanie finansowe, ( debata)
- wniosek wraz z opinią komisji Rewizyjnej Rady Gminy

6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. ( druk 158)
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
- opinia RIO o wniosku komisji rewizyjnej
- informacja o stanie mienia j.s.t.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Krzemieniewo. (druk 159)
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy Krzemieniewo na
2013 r. ( druk 160)
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2013-2023, ( druk 161)
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. ( druk 162)
11. Odpowiedzi na pytania, wnioski i interpelacje.
12. Wolne głosy.
13. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy Krzemieniewo Stanisław Osięgłowski
Krzemieniewo, 24 maja 2013 r.