W środę, 5 czerwca br. odbyła się kolejna, XXIX sesja Rady Gminy.
Radni ocenili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. Po przeanalizowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium.
Radni przyjęli również uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023.
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powierzenia wójtowi Gminy uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Radni zmienili też statut Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.