W dniu 10 października 2016 r. o godz. 14,30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy, którą prowadził Przewodniczący Rady pan Piotr Sikorski.
Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, radnych, sołtysów i zaproszonych gości, tj. Kierownictwo Urzędu Gminy, Radnych Rady Powiatu, oraz Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy.
Następnie zaproponował porządek obrad, który radni przyjęli bez uwag.
Wójt pan Andrzej Pietrula złożył radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 07 września br.
Radni zgłaszali pytania i interpelacje, m.in. dotyczące spraw :
- nieterminowego doręczania przesyłek listowych przez Pocztę Polską,
- podwyżek cen za wodę,
- konieczności czyszczenia rowu w Krzemieniewie.
Wójt przedstawił radnym informację o stanie zadań oświatowych gminy Krzemieniewo w roku szkolnym 2015 -2016.
Pani Skarbnik zaproponowała następujące projekty uchwał:
- w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.,
- w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz w zwolnień w podatku od środków transportowych.
- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo na 2016 r, oraz dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2024
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na dofinansowanie Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa .
Następnie Pani Sekretarz zaproponowała przyjęcie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
Przedstawiła również projekty uchwał w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej Sołectwa Kociugi, oraz zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Hersztupowo.
Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo.
W wolnych głosach i wnioskach radni i sołtysi zgłaszali bieżące sprawy, na które odpowiadał Wójt.

B.S.