Obraz

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo

INFORMACJA O PROJEKCIE  NUMER RPWP.04.03.01-30-0013/17  REALIZOWANYM W RAMACH WRPO 2014+

 Gmina Krzemieniewo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa,  Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Tytuł projektu ,, Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo”

Okres realizacji od 18.11.2016 do 30.11.2018

Całkowita wartość projektu 32 568 688,75  zł

Kwota dofinansowania ze środków UE 16 570 888,98 zł.

Projekt realizowany jest przez : Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, Krzemieniewo

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo e-mail: wgm@krzemieniewo.pl  tel. 655369200.

Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Osi Priorytetowej 8 WRPO 2014+ pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego obsługiwany przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

Cel strategiczny: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krzemieniewo, zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska

Cel nadrzędny: poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, poprzez rozbudowę istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej i likwidację na tych terenach zbiorników bezodpływowych

Cele szczegółowe:

-poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych – w tym przede wszystkim stanu wód podziemnych zlewni Odry

-zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji Krzemieniewo ujętej w AKPOŚK jako priorytet II

-zwiększenie ilości mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej

-podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Krzemieniewo

-podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca przyszłego zamieszkania i inwestowania

-rozwój turystyki i branży około turystycznej (gastronomicznej, noclegowej, handlowej, usługowej itp.)

-przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wzrost liczby przedsiębiorstw lokujących inwestycje na terenie gminy

-przeciwdziałanie odpływowi młodych ludzi z gminy, poprzez zapewnienie im miejsc pracy w nowopowstających przedsiębiorstwach

-realizacja założeń V AKPOŚK w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej, jakie muszą zostać zrealizowane przez Polskę, aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne

-realizacja obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, prawa unijnego i polskiego.

Planowane efekty realizacji projektu:

-Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) -1 EPC

-Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków -3.971 RLM

-Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków -3.971 RLM.

Obrazek

Budowa reaktorów oczyszczalni ścieków 

Obrazek


Obrazek


Obrazek

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków

Obrazek


Obrazek

Budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku Drobnina

Obrazek

Przepompownia ścieków w Drobninie 

Obrazek

Budowa kanalizacji sanitarnej 


Utworzenie nowych miejsc i kompleksowy rozwój Przedszkola w Krzemieniewie 

INFORMACJA O PROJEKCIE  NUMER RPWP.08.01.01-30-0053/16  REALIZOWANYM W RAMACH WRPO 2014+

Gmina Krzemieniewo/Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków jednostki samorządu terytorialnego. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna.

Tytuł projektu ,,Utworzenie nowych miejsc i kompleksowy rozwój Przedszkola w Krzemieniewie”

Okres realizacji od 01.08.2016 do 31.07.2017

Całkowita wartość projektu 136 287,50 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE 115 844,37 zł.

Projekt realizowany jest przez : Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie ul. Spółdzielcza 48. Przedszkole realizujące projekt znajduje się na terenie Gminy Krzemieniewo.

Biuro projektu znajduje się w Publicznym Przedszkolu w Krzemieniewie ul. Spółdzielcza 48, 64-120 Krzemieniewo, e-mail: przedszkole.krzemieniewo@vp.pl tel. 655360105.

Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Osi Priorytetowej 8 WRPO 2014+ pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

Cel główny:

Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie miejsc w przedszkolu w Krzemieniewie dla 25 dzieci (13Dz. i 12Ch.) w wieku 3-4 lat w okresie 10 miesięcy.

Cele szczegółowe:

- podwyższenie wiedzy i umiejętności 25 dzieci (13Dz. i 12Ch) uczestniczących w edukacji przedszkolnej w okresie 10 miesięcy

- poprawa jakości nauczania 25 dzieci (13Dz. i 12Ch) poprzez zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do końca realizacji projektu.

- popraw jakości nauczania poprzez dostosowanie miejsca wychowania przedszkolnego do specjalnych potrzeb 1 dziecka z niepełnosprawnością do końca realizacji projektu.

Planowane efekty realizacji projektu:

- 25 dzieci (13Dz. i 12 Ch.) objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej

- 25 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie

- 25 dzieci (13Dz. i 12 Ch.), które uczestniczyły w zajęciach dodatkowych zgodnie z zaplanowaną ścieżką

Harmonogram zajęć:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola: poniedziałek – piątek, godz. 8:30 do 13:30

- zajęcia dodatkowe: poniedziałek – czwartek godz. 8:00 do 8:30 oraz 13:30 do 14:00

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Wesołe przedszkole - poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej 

INFORMACJA O PROJEKCIE  NUMER RPWP.08.01.01-30-0054/16  REALIZOWANYM W RAMACH WRPO 2014+

Gmina Krzemieniewo/Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków jednostki samorządu terytorialnego. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna.

Tytuł projektu ,,Wesołe przedszkole – poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej”

Okres realizacji od 01.08.2016 do 31.07.2017

Całkowita wartość projektu 154 475,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE 131 303,75 zł.

Projekt realizowany jest przez : Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie, Garzyn ul. Leszczyńska 50. Przedszkole realizujące projekt znajduje się na terenie Gminy Krzemieniewo.

Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie, Garzyn ul. Leszczyńska 50, 64-120 Krzemieniewo, e-mail: zsgarzyn@bt.pl  tel. 655366920.

Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Osi Priorytetowej 8 WRPO 2014+ pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

Cel główny:

Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie miejsc w przedszkolu w Garzynie dla 17 dzieci (8Dz. i 9Ch.) w wieku 3-4 lat w okresie 10 miesięcy.

Cele szczegółowe:

- podwyższenie wiedzy i umiejętności 17 dzieci (8Dz. i 9Ch) uczestniczących w edukacji przedszkolnej w okresie 10 miesięcy

- poprawa jakości nauczania 17 dzieci (8Dz. i 9Ch) poprzez zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do końca realizacji projektu.

Planowane efekty realizacji projektu:

- 17 dzieci (8Dz. i 9Ch) objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej

- 17 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie

- 1 ośrodek wychowania przedszkolnego doposażonych w ramach projektu

- 1 nowoutworzony oddział funkcjonujący w okresie realizacji projektu

- 17 nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego funkcjonujących w okresie realizacji projektu

- 17 dzieci (8Dz. i 9Ch), które uczestniczyły w ramach programu w dodatkowych zajęciach zwiększających ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej

- 3 pakiety zrealizowanych zajęć dodatkowych w ramach projektu.

Harmonogram zajęć:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola: poniedziałek – piątek, godz. 7:30 do 12:30

- zajęcia dodatkowe: poniedziałek:

Gimnastyka artystyczna: czwartek, piątek godz. 7.00 – 7.30

Warsztaty kompensacyjno-logiczne: poniedziałek, środa godz. 7.00-7.30

Logorytmika: piątek godz. 12.30-13.30


 

Obrazek
Obrazek
Obrazek